کد متلب روش آدامز-مولتن مرتبه چهار برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی(مسائل مقدار اولیه)

کد متلب روش آدامز-مولتن مرتبه چهار برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی(مسائل مقدار اولیه)

کد متلب روش آدامز-مولتن  مرتبه چهار برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی(مسائل مقدار اولیه)

 solve the initial-value problem y'=f(t,y), y(a)=y0

 using Adams-Moulton method of order 4

 

 

* کد متلب روش آدامز-مولتن (مولتون) برای حل (مسائل مقدار اولیه) ، حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی *

کاملا تست شده و اکتیو%

کاربر به راحتی می تواند برنامه را برای ورودی های دلخواه خود برای هر معادله دیفرانسیلی به کار برده و به جواب برسد

 


خرید آنلاین